Vedtægter

DK-AutoCams formand Eddy Gandløse og hans hustru Rita kører selv autocamper. På denne side kan du orientere dig om foreningens vedtægter. Har du spørgsmål til vedtægterne, er du altid velkommen til at kontakte Eddy, eller en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du finder alle relevante kontaktinformationer her: bestyrelse

§ 1. Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er Club Dk-AutoCam. Som binavn kan anføres ”De frie autocampere”. Foreningen er stiftet 22. april 2002 og er hjemmehørende i Danmark og foreningens adresse er den siddende formands adresse. Foreningens formål er, at skabe og formidle kontakt mellem mennesker der har interesse i Autocampere, samt at udbrede kendskabet til en selvstændig miljøvenlig ferieform. Foreningens virke er baseret med hovedvægten på Internet som kommunikationsmiddel mellem medlemmerne. Foreningen er ansvarlig for afvikling af to træf hvert år, et forår og et efterår. Træffene afviklet i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt. Ved afvikling af træf skal retningslinjerne som beskrevet i bilag 1 følges


§ 2. Medlemsforhold

 1. Som medlemmer kan optages alle, der har interesse for ferieformen, enkeltpersoner som erhvervsvirksomheder. Nye medlemmer kan ikke optages og registreres førend medlemmets fulde navn og medlemmets adresse er oplyst.
 2. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside. Indmeldelse regnes fra den følgende måneds begyndelse. Udmeldelse sker skriftlig, via mail, til webmaster og regnes fra det kontingent betalte år.
 3. Restance efter sidste betalingsfrist den 2. januar, 3 uger efter udsendes en rykker, og efter yderligger 2 uger bliver medlemmet slettet.
 4. Såfremt en person, der er slettet som medlem på grund af kontingent-restance, på ny ønsker optagelse som medlem, skal den tidligere kontingent-restance indbetales.
 5. Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser ved personlig optræden eller handling, kan af bestyrelsen sættes i karantæne eller ekskluderes af foreningen. Den ekskluderede kan dog få sin sag behandlet på den førstkommende generalforsamling og der selv fører sin sag.
 6. Stemmeret, 2 stemmer pr. medlemsnummer, på generalforsamlingen indtræder, når medlemskabets indbetaling er noteret hos kassereren.


§ 3. Kontingent  

1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen en gang om året og opkræves via e-mail hvert år primo januar måned med forfald ultimo måneden.  

§ 4. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
 2. Bestyrelsen indkalder med mindst tre ugers varsel til generalforsamlingen, enten ved annoncering på foreningens hjemmeside eller ved brev til samtlige medlemmer. Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Disse skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.
 3. At den person som bestyrelsen har foreslået som dirigent, deltager i sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamling.
 4. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt 1/4 af medlemmerne skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af en dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter modtagelsen af begæring og skal i øvrigt ske efter stk. 2.
 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. 2
 6. Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personligt fremmøde. Dog kan fuldmagt anvendes indenfor eget medlemsnummer.
 7. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning medmindre mindst et medlem af de tilstedeværende stemmeberettigede eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg kræves skriftlig afstemning.
 8. Valgbar er ethvert medlem, der har stemmeret på generalforsamlingen. Såfremt pågældende ikke er tilstede på generalforsamlingen, skal der foreligge skriftligt tilsagn fra pågældende om modtagelse af valget.
 9. Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer skal ske på en ordinær generalforsamling og kræver, at et flertal på mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
 10. På generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant for et år af gangen. Bilagskontrollanten skal til enhver tid have adgang til foreningens regnskab og skal revidere det færdige årsregnskab inden generalforsamlingen.
 11. Dagsordenen er følgende:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Forelæggelse af budget for næste år
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen
  9. Valg af 2 bilagskontrollanter
  10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
  11. Godkendelse af Webmaster-kontrakten
  12. Eventuelt (her kan ikke foretages valg)

§ 5 Ledelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Disse er formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen for 2 år ad gangen.
 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt et flertal af dens medlemmer er til stede. For at bestyrelsens beslutninger er gyldige, kræves at et flertal af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.
 3. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt over vigtige begivenheder i foreningen. Disse skal være tilgængelige på foreningens hjemmeside.
 4. Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indkaldes en suppleant, der fungerer til næste generalforsamling, hvor der finder valg sted.
 5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov. Under formandens fravær indtræder næstformanden.
 6. At man ikke kan være dobbelt bestyrelsesmedlem i to konkurrerende foreninger
 7. DK-AUTOCAM stiller med 3 bestyrelsesmedlemmer til AUTOCAMPERRÅDET. Bestyrelsen udpeger medlemmerne.


§ 6 Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revisionen har fundet sted senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabet skal være forelagt bestyrelsen før det revideres. Bestyrelsen er ansvarlig for at regnskabet føres i overensstemmelse med foreningens love og vedtægter.

§ 7 Bestyrelsens bemyndigelse og tegningsregel

 1. Bestyrelsen leder foreningen efter disse vedtægter. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed.
 2. Foreningen tegnes overfor tredjemand af Formand og Kasserer i forening eller af en af de to i forening med et flertal af bestyrelsen. Formand og kasserer disponerer i forening over foreningens konti i banken. 
 3. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov til løsning af særlige opgaver. Disse udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

§ 8 Webmaster kontrakt

 1. Bestyrelsen udarbejder forslag til webmaster kontrakt som forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.
 2. Webmaster har adgang til bestyrelsesmøder som observatør med taleret.


§ 9 Opløsning af foreningen

 1. Opløsningen af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, som er indkaldt specielt til dette formål.
 2. Indkaldelse sker på samme måde som en ordinær generalforsamling.
 3. Ved opløsning kræves det, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for en opløsning, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 4. Såfremt vedtagelse af opløsning har fundet sted, skal generalforsamlingen efterfølgende tage stilling til, hvilke velgørende eller almennyttige formål foreningens eventuelle formue skal fordeles til. De formål den eventuelle formue fordeles til, skal være i tråd med foreningens interesse.


———————————————————————————————————-

Således oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling 22. april 2002. Efterfølgende er der fortaget vedtægtsændringer på

 • generalforsamlingen, den 29. marts 2003
 • generalforsamlingen, den 22. april 2006
 • generalforsamlingen, den 12.maj 2007
 • generalforsamlingen den 24. maj 2008
 • generalforsamlingen den 18. april 2009
 • generalforsamlingen den 8. maj 2010
 • generalforsamlingen den 30. april 2011
 • generalforsamlingen den 22. april 2012
 • generalforsamlingen den 27. april 2013
 • generalforsamlingen den 26. april 2014
 • generalforsamlingen den 18. september 2021