Referat af Generalforsamlingen Lørdag den 13. maj 2023

Generalforsamling Lørdag den 13. maj 2023, kl. 10:00 – 11:45

Ellingehytten, Kohaveskoven, Ellingevej 50B, 5540 Ullerslev

Der deltog 35 personer i Generalforsamlingen.

DAGSORDEN  

  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning 

                        DK-AutoCam´s beretning

AutoCamperRådets beretning

4.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2022 til godkendelse 

5.      Forelæggelse af budget for 2023

6.      Indkomne forslag

                        Der var indkommet 3 forslag                                                                                                            

       7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  (Eddy Gandløse, Jan Pedersen og John Kristiansen er på valg).                                                                                             

       8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen 

       9. Valg af 2 bilagskontrollanter (p.t. Bente Holm Madsen og Marianne Larsen)

      10. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant (p.t. Lene Rokkjær)

      11. Web-master kontrakten 

      12. Eventuelt  

REFERAT

Formand Eddy Gandløse bød forsamlingen velkommen til foreningens 3. udendørs generalforsamling gennem de første 21 år. Vejret var med os. En særlig velkomst til klubbens nye medlemmer, Mirella og Vang (2263).

Ad. 1:   Valg af dirigent 

Svend Aage Nielsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt, nemlig allerede den 9. februar 2023. 

Ad. 2:   Valg af referent

                       Flemming Stagis blev valgt til referent.

Ad. 3:   Bestyrelsens beretning 

       Eddy Gandløse fremlagde bestyrelsens beretning:

Først vil jeg takke ordstyreren for ordet og byde velkommen til vores generalforsamling 2023

Vi er 18 vogne fordelt som følgende, øst 13 og vest 5 vogne det er i alt 35 personer.

En særlig velkomst til nr. 2263 Mirella og Vagn som er de sidste nye medlemmer.

Vi har sagt farvel til 5 vogne deriblandt var 1041 Marleen og Leif, de var med til at stifte klubben, men har nu valgt at blive fastlægger på en campingplads her på Fyn, hvor de vil nyde deres otium.

Det betyder at vi har indkaldt 2128 Jan som afløste 2241 Morten, der trak sig pga. personlige årsager. 2216 John afløste 1041 Marleen ved årsskiftet.

Der har været et par udstillinger af autocampere en i Fredericia og en i Herning.

Udstillingen i Fredericia er efter sigende, den forhandlerne vil satse på, den i Herning var en tynd kop the.

Så har der været en del ture, først på sommeren var vi til Tour de France.

Vi skulle finde en god plads, der kom 2154 Finn Hilstrøm med et tilbud om at vi kunne holde i deres meget store og flotte park. Det tog vi imod, de havde sat et stort telt op, som vi kunne være i.

Der var storskærm vi kunne følge løbet fra start, da de nærmede sig Kalundborg gik vi ned til vejen hvor vi kunne se det hele. En stor tak til Sanne og Finn.

Så gik turen til Bornholm, vi startede 5 vogne på Køge havn med vejning af alle, som skulle være 3500 kg. Vogne. Men resultatet blev noget andet, det spændte fra 3350 og til 4250, der var nogen der blev lidt overrasket. Vi kom ombord på færgen 1 på nederste dæk og 4 på øverste dæk. Vi sagde i sjov til Kombardo-manden, om vi ikke ligeså godt kunne kravle i vores senge i camperen. Jeg har ikke set noget sagde han, men I skal blive i vognene, da der er kameraovervågning. Efter en god nat søvn kom vi til Rønne. Vi købte morgenbrød og derefter kørte vi ud til en strand, hvor vi var det meste af dagen.

Senere på dagen kørte vi til Den lille Vingård, hvor vi fik en rundvisning og fik mange ting af vide omkring vindyrkning, plus vinsmagning.

Der kom 2 vogne mere 1622 Lone og Lars de kom fra Sverige, senere kom 2199 Marianne og Hans som kom fra Polen.

Derefter gik turen til Svaneke Bryghus, først ølsmagning bagefter en god frokost.

Videre til den gamle Havnefoged Ib i Listed. Han har sit egen skibsmotor museum, som han viser stolt frem, nogle af dem starter han også.

Vi kørte til Kæmpestranden i Allinge, hvor der ligger en fiskerestaurant, som vi spiste på.

                                 Derefter sluttede vi af ved Opalsøen, som ligger ved Hammershus.

Lørdag tog vi færgen hjem igen efter vi havde haft 6 dejlige dage på Bornholm.

Efterårstræffet foregik på Hørby Havn.

Der var æbleudstilling i nabobyen Udby og i den forbindelse kom den nye Biskop for Roskilde Stift, som holdt en tale om æbles historie.

Søren havnefoged har en finger med i alt, da han hørte at vi var på vej derhen på gåben, fik han arrangeret at vi kunne blive kørt i en rigtig gammel bus. Det var et godt indslag, til et godt træf.

 var der øl-fest i St.- Heddinge, her var vi 7 vogne der deltog. Søndag morgen blev vi inviteret hjem til 1047 Lise og Flemming til morgenkaffe. Tak for det.

Så kom julen, der hører jo som bekendt gløgg og æbleskiver til og denne gang foregik det på Vordingborg Havn. Det var 2193 Irene og Kaj der stod for det. 7 vogne deltog, der var et lille klubhus vi kunne sidde i, så hyggeligt tak til jer.

Vi lige nu 48 medlemmer 22 vest og 26 øst.

Til slut håber jeg at vi får en god generalforsamling og et hyggelig træf, som arrangeres af 2128 Joan og Jan samt 2260 Bente og Ole.

Tak for at I lyttede på mig

Jeg vil give ordet videre til Flemming som vil komme med et referat fra ACR` generalforsamling, hvor Jan også deltog.

2022 har været et udfordrende, men også spændende og et aktiv år for AutoCamperRådet.

Udfordrende fordi sommeren var præget af avisskriverier om uhensigtsmæssig adfærd af camperfolk.

Hvorvidt det var en generel tendens eller blot enkeltstående tilfælde, var svært at afkode.

Rådet reagerede, dels ved at stille op til interviews og dels med læserbreve for at imødegå historierne. Vi henvender os også til den lokale politiske ledelse og tilbyder vores bistand, hvis der er røre om autocampere i en kommune.

Bestyrelsen besluttede samtidig at udarbejde en folder: Etik og Moral for autocampere. Det var i erkendelse af at der er mange nye ejere, der kan have behov for lidt guidning.

Folderen er omdelt på messer og til forhandlere. Vi er glade for at den er blevet rigtig godt modtaget.

Vi må desværre konstatere at vores indflydelse ikke har rakt til at formå EU til at komme med passende lovgivning for vægtgrænserne for autocampere. Vi var svært skuffede da vi så udkastet til lovgivning, som betyder at vægtgrænsen kun rykkes for biler med ”alternativt brændstof”, dvs. ikke for biler drevet af benzin eller diesel. Rådet sendte straks et høringssvar til EU i håb om at få lempet disse regler. Vi foreslår at ”normalt” brændstof også kan være gangbar til de højere vægtgrænser indtil 2035 eller at de højere vægtgrænser kan gælde for biler med Euronorm 6 eller derover. Begge forslag i et lønligt håb om at nogle autocampere ville få gavn af de højere vægtgrænser. Lige nu kan optimismen dog ligge på et lille sted.

I løbet af året var der flere kommuner, der åbnede op for et samarbejde med ACR om autocamperturismen i deres kommune. Det ser vi som et udtryk for at kommunerne har fået øjnene op for den indtægt som autocampere som helårsturisme bidrager til, men selvfølgelig

også et ønske om at en ”fredelig” sameksistens mellem camperfolket og kommunens indbyggere.

Udover kommuner modtager Rådet også en del henvendelser fra private om etablering af autocamperpladser, det kan være private havne og gårdejere der ønsker at etablere pladser.

Rådet har tilknyttet netværk af 14 områdeambassadører, som har været meget aktive i 2022. De er opmærksomme på, hvad der rører sig i lokalområdet og bistår med at vejlede kommuner og lokale grundejere, der vi etablere pladser for campere.

Rådets sammensætning

På en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 8. november 2022 blev det besluttet at optage Dansk Camping Union i rådet fra 1.1. 2023. De øvrige medlemmer er DK-Autocam, CamperVenner og Dansk AutoCamperForening

Det betød at AutoCamperRådet blev endnu stærkere. Vi har store forventninger til dette samarbejde, hvor vi kan stå endnu stærkere når autocampere er på den politiske dagsorden både lokalt og nationalt.

For 2023 blev det aftalt at DCU betaler samme medlemskontingent som Dansk AutoCamperForening.

Sammensætningen af bestyrelsen har ændret sig i løbet af 2022 idet Ole Berg fra DACF og Morten Jul Lægaard fra DK-Autocam udtrådte midt på året.

I stedet blev Helmuth Madsen fra DK-Autocam og Hans Bækvang fra DACF udpeget.

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Bækvang som formand, Jørgen Nielsen som næstformand og kasserer, Flemming Stagis som sekretær.

Per Frederiksen er tilknyttet som webmaster.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt 2.april 2022.

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, heraf 1 møde virtuel.

Beretningen blev godkendt på AutoCamperRådets generalforsamling den 22. april 2023.

Ad. 4:   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Max Walløe gennemgik regnskabet. Der kort fortalt udviste indtægter på godt 10.600 kr. og udgifter på godt 60.000 kr. (den høje udgift skyldtes primært 20-års jubilæet). Alt i alt betyder dette en merudgift på knapt 49.000 kr., som dækkes ind af egenkapitalen.

                     Der er aktiver på ca. 28.200 kr.

                   Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt med applaus.

Ad. 5:   Forelæggelse af budget for 2023                                                                                                                                          

                   Walløe gennemgik ligeledes budgettet, der udviser indtægter på godt 10.000 kr. og udgifter  

                   på ligeledes ca. 10.000 kr.  

                   Frem til 25-års jubilæumstræffet skal der oparbejdes en højere egenkapital. Især skal der søges     

                   efter investorer i bannerreklamer.      

                   Budgettet blev godkendt.

Ad. 6:   Indkomne forslag                                                                                                            

                            Der var indkommet 3 forslag:

                                 A:   Forslag fra Bente Larsen: Det foreslås, at der laves en gruppe, der arrangerer nogle ture. 

Forsamlingen mente, at det var bestyrelsen, der skulle nedsætte et sådan udvalg og at der skulle være deltagelse fra hver side af Storebælt. Hidtil har spontantræf været annonceret på 3 måder. Enten over foreningens FaceBook, over den officielle hjemmeside eller over Forum-siderne. 

EG mente, at der straks skulle dannes en sådan gruppe og Bente Larsen og Lizzi meldte sig som vesterlændinge, mens Henja og Rita meldte sig som østerlændinge.

B:   Forslag fra Rita Gandløse: I forhold til vores Facebook side, som Birthe er administrator på, foreslås det, at en fra bestyrelsen eller at bestyrelsen kan udpege en som i forvejen er aktiv på Facebook, som skal være medadministrator.

Der er p.t. 2 administratorer på FaceBook, som har samme medlemsnummer, hvilket ikke e optimalt. En person fra bestyrelsen eller en person udpeget af bestyrelsen bør indtræde som administrator og foreningen skal have rettighederne til FaceBook-siden. Eddy kontakter Birte i første omgang, hvorefter Lizzi tager en snak med Birte og undersøger nærmere.

C:   Forslag fra bestyrelsen: Det foreslås at træfgebyret sættes op fra 250 kr. til 300 kr. pr. person. Dette begrundes i, at både lejeudgifter til træfsted og udgifter til fødevarer m.m. er steget kraftigt.

                                 Forsamlingen godkendte, at træfgebyret blev hævet fra 250 kr. til 300 kr.

       Ad. 7:   Valg af bestyrelsesmedlemmer                                                                                                      

                               Følgende er på valg: Eddy Gandløse, Jan Pedersen og John Kristiansen er på valg og alle modtager    

                               genvalg.                                                                         

                               Alle 3 blev genvalgt.

Efterskrift: Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

               Eddy Gandløse:       Formand

                                 Jan Pedersen:          Næstformand

                                 Max Walløe:             Kasserer

                                 Flemming Stagis      Sekretær

                                 John Kristiansen:     Bestyrelsesmedlem                  

       Ad. 8:   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen    

                               Finn Hilstrøm blev valt som 1. suppleant og

                               Bente Larsen blev valgt som 2. suppleant.

       Ad. 9:   Valg af 2 bilagskontrollanter

                             Bente Holm Madsen og Marianne Larsen blev genvalgt med applaus.

      Ad. 10:   Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant 

                                 Lene Rokkjær blev genvalgt med applaus.

      Ad. 11:   Web-master kontrakten 

                              Max blev genvalgt som WebMaster                

      Ad. 12:    Eventuelt (Her kan intet besluttes) 

Der foretoges en hurtig præsentationsrunde. En sådan bør være et fast punkt på generalforsamlingerne.

EG ønskede en hurtig tilbagemelding med hensyn til efterårstræffet og Lizzi/Arne samt Jørgen/Gitte meldte sig straks med et træf på Fyn den 22.-24. september 2023.

      Mødet sluttede efter 90 minutters forløb og Eddy takkede for god ro og orden.

                                 Flemming Stagis – referent                                 Svend Aage Nielsen – Dirigent

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.